- priemyselný dizajn a konštrukcia


Licenčná dohoda a pravidlá používania elektronického obsahu a chránených diel

 

Internetové kníhkupectvo xtream.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť XTREAM, a.s. vo svojej ponuke kníh ponúka aj elektronický obsah. Elektronickým obsahom sa rozumie akákoľvek elektronická kniha vo formáte PDF. Nákupom a používaním elektronického obsahu súhlasíte s nasledujúcou licenčnou dohodou a pravidlami ich používania.

Dohoda medzi koncovým používateľom – zákazníkom nakupujúcim a sťahujúcim obsah z používateľského účtu na www.xtream.sk (ďalej uvádzaný len ako „používateľ) a www.xtream.sk s prevádzkovateľom XTREAM, a.s. (ďalej uvádzaný ako „poskytovateľ“) je rozšírením Všeobecných obchodných podmienok. Táto dohoda sa týka priamo sortimentu elektronického obsahu, obsahuje pre ňu vymedzenie pojmov a tiež upravuje podmienky a pravidlá, za ktorých je možné používať a narábať s elektronickým obsahom –
e-knihami a audioknihami. Nákup kníh na www.xtream.sk nie je umožnený bez súhlasu s týmito podmienkami a s licenčnou zmluvou. Rovnako tak je súhlas s týmto dokumentom nevyhnutný pri každom stiahnutí chránených diel zo svojho účtu.

Venujte preto mimoriadnu pozornosť celému zneniu tohto dokumentu, ako aj jednotlivým pojmom. V prípade otázok nás kontaktujte. V prípade ak so zmluvou a dokumentom v niektorom z jeho bodov nesúhlasíte, prosíme, aby ste neprechádzali na ďalší krok – nákup elektronického obsahu, alebo stiahnutie elektronického obsahu.

Nákup, alebo stiahnutie elektronického obsahu je starostlivo zaznamenávané. Bez súhlasu s touto zmluvou nie je možné sprístupniť súbory elektronického obsahu. Preto úspešný nákup a úspešné stiahnutie elektronických kníh alebo audiokníh je zároveň považované za dobrovoľný úkon zo strany používateľa a zakliknutím súhlasu s týmto dokumentom jednoznačne prejavuje súhlas s jeho plným znením. Jednotlivé ustanovenia licenčnej zmluvy a zásad používania elektronických dát môžu čiastočne, alebo celkom stratiť platnosť, čím však nie je dotknutá platnosť a účinnosť ďalších ustanovení.

V prípade otázok sa na nás obráťte prostredníctvom emailu knihyxtream.sk.

 

1. Predajný kanál
 

Predajným kanálom, miestom predaja a miestom uloženia sprístupnených súborov je stránka www.xtream.sk. Používateľovi tento predajný kanál umožňuje vyhľadávať, filtrovať, nakupovať licencie na jednotlivé produkty, sťahovať ich z vlastného účtu. Pre nákup je nevyhnutné byť registrovaný a prihlásený. Prihlásený používateľ má vo svojom profile sprístupnený zoznam všetkých nakúpených elektronických produktov s viditeľnými dostupnými formátmi.

Predaj a sprístupnenie elektronického obsahu prebieha výberom a zaplatením príslušnej ceny na strane používateľa. Poskytovateľ na základe úhrady sprístupní možnosť stiahnutia e-knihy na stránke www.xtream.sk. Zákazník – používateľ si môže po sprístupnení stiahnuť zakúpený produkt do podporovaného zariadenia v zmysle tejto dohody a podmienok. Sprístupnenie, ak nie je uvedené inak, prebieha automaticky po úhrade. Od momentu prevzatia, čiže stiahnutia konkrétneho elektronického súboru, sa považuje táto dohoda ako naplnená.

 

2. Podporovaný software a zariadenia
 

Používateľ je povinný používať podporovaný software (aplikácie určené na otváranie, prehrávanie a čítanie formátov elektronického obsahu) a podporovaný hardware (zariadenia slúžiace na čítanie, správu a filtrovanie elektronických kníh, alebo prehrávanie audiosúborov, ako sú čítačky elektronických kníh, mobilné telefóny, tablety a pod.).

Používateľ prehlasuje že nijako nenarúša zabezpečenie a ochranné prvky, prípadne nevyužíva technologické nedostatky samotných e-kníh na iné použitie elektronického obsahu, než je umožnené touto licenčnou zmluvou. Používateľ zároveň berie na vedomie, že jednotlivé diela sú chránené proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním. Poskytovateľ nezaručuje a negarantuje prístupnosť, dostupnosť a použiteľnosť zakúpených elektronických kníh, audiokníh a iného elektronického obsahu na iných ako podporovaných zariadeniach a aplikáciách.

 

3. Sociálne DRM
 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, podľa ktorých je možné identifikovať zákazníka a konkrétny nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko, e-mail, číslo účtu a informácie o pripojení na základe informácií z registrácie zákazníka na www.xtream.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí. Uvedené údaje budú použité len ako ochrana pred kopírovaním v samotnom PDF, ktoré si zákaznik stiahne. Nebudú použité nikde inde.

 

4. Používanie elektronického obsahu
 

Používateľ zakúpením elektronického obsahu od poskytovateľa získava nevýhradné právo uchovávať výhradne vo svojich zariadeniach primeraný počet kópií konkrétneho zakúpeného elektronického produktu, taktiež prezerať ho, používať a zobrazovať neobmedzený počet krát. Nahrávanie a kopírovanie, prezeranie, používanie a zobrazovanie je možné výlučne pre svoju vlastnú osobnú potrebu a nekomerčné využitie. Elektronický obsah bude považovaný za taký, ktorý je Poskytovateľom licencovaný priamo Používateľovi, ak Poskytovateľ neuvádza inak. Používateľ licenciu ďalej neposkytuje.

 

5. Obmedzenia používania elektronického obsahu

 

Zakúpený elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ tak nesmie za žiadnych okolností akýmkoľvek spôsobom predávať, prenajímať, šíriť, distribuovať, vysielať, požičiavať, ale ani nijakým spôsobom ďalšej šíriť bezplatne, alebo za úhradu. Používateľ rovnako tak nesmie nijako zasahovať do diel, pozmeňovať ich vlastnosti, časti, ochranné prvky, odstraňovať identifikačné prvky, prvky zabezpečenia, rozdeľovať diela, alebo nesmie nabádať na podobnú činnosť ďalšiu osobu. Všetky obmedzenia sa týkajú tak celého diela a celých súborov, ako aj jednotlivých častí diel.

 

6. Upozornenie pred nelegálnym používaním a práva

 

Používateľ zakúpením licencie na použitie elektronického obsahu nezískava práva a nie je oprávnený prevádzkovať akýkoľvek vlastný distribučný kanál. Zaplatením za licencie neprechádza žiadne duševné vlastníctvo na používateľa. Licencia zakúpená používateľom je nevýhradná. Všetky práva sú vyhradené na strane ich vlastníka.

Používateľ za žiadnych okolností nesmie používať službu nákupu elektronického obsahu, ani samotný elektronický obsah, či jeho súčasť akýmkoľvek protizákonným spôsobom. Ak máte pochybnosti, či je plánovaný spôsob použitia v súlade s autorským právom a touto licenciou, kontaktujte nás.

 

7. Výhrada práva na zmeny

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, zrušenie služby, jej pozastavenie, alebo na zásahy do prevádzky, zrušenia, alebo pozastavenia ktorejkoľvek jej súčasti. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tejto dohody. Zmeny a doplnenia sa vykonajú pozmeneným týchto podmienok prístupných na stránkach www.xtream.sk. Používanie služby po tejto zmene je považované za súhlas používateľa s aktualizovanými podmienkami tejto licenčnej dohody.

 

8. Ukončenie práv používateľa

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť práva používateľa vyplývajúce z tejto Dohody bez upozornení v prípadoch, keď Používateľ nedodrží a poruší ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia je Používateľ povinný ukončiť akékoľvek používanie elektronického obsahu, alebo služby. Poskytovateľ je oprávnený blokovať prístup do celej Služby, prípadne do jej súčastí, alebo k elektronickému obsahu a to bez nároku na vrátenie poplatkov za nákupy.

 

9. Dôležité vyhlásenie k zárukám

 

Používateľ berie na vedomie, že používa službu nákupu a samotného elektronického obsahu na vlastné riziko. Všetky poplatky za elektronický obsah súvisiace so službou nákupu a používania sú konečné. Ak nie je určené Prevádzkovateľom inak, Používateľ nemá nárok na vrátenie poplatkov. Služba ponuky a predaja, rozhranie pre stiahnutie zakúpeného obsahu, súčasti stránok, ako aj elektronické dáta stiahnutých súborov, sú poskytované v ich aktuálnom stave aj s možnými nedostatkami a bez záruky.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené v súvislosti s používaním služby nákupu a správy zakúpeného obsahu, škody spôsobené nahrávaním elektronického obsahu a ich používaním. Pre čo najlepší zážitok odporúčame využívať odporúčané kompatibilné zariadenia a aplikácie uvedené na stránke e-knihám.

 

10. Vzdávanie sa práva odstúpenia od zmluvy

 

Zakúpením elektronického obsahu sa stáva prístupný v knižnici zákazníka. Jeho stiahnutie si vyžaduje krok súhlasu s pravidlami používania, v ktorých berie na vedomie aj charakter samotného produktu. Stiahnutím sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy. Aktivovanie produktu jeho odoslaním do čítacieho zariadenia, alebo jeho stiahnutím do počítača je možné až po súhlase s celým znením tohto dokumentu. V tomto prípade platí 8.1.článok III Obchodných podmienok pre e-knihy - " V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na fyzickom nosiči (stiahnutie elektronického obsahu), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka - pri jeho stiahnutí je zákazník vyzvaný k prejaveniu súhlasu s obchodnými podmienkami, ako aj poučením o strate práva odstúpenia od zmluvy." Všetky poplatky uhradené v súvislosti so Službou poskytovania elektronického obsahu sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.
 

11. Zasielanie noviniek
 

V prípade, že ste si elektronickú knihu zakúpili zdarma, tak automaticky tým súhlasíte so zasielaním noviniek z tejto stránky na váš email. 

Kontakt pre viac informácií

knihyxtream.sk

 

Táto zmluva sa opakovane odvoláva na kontakt v prípade otázok k jednotlivým bodom. Pre kontaktovanie obchodu xtream.sk prosíme zvoľte správny kontakt na stránkach https://www.xtream.sk/kontakty


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk