- priemyselný dizajn a konštrukcia


Obchodné podmienky platné pre nákup kníh na www.xtream.sk

 

Čl. I Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky pre nákup e-kníh (ďalej len OP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti XTREAM a.s., so sídlom Legionárska 6972, Trenčín 91101, IČO: 47 555 912, zapísaná do Obchodného registra Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo: 10668/R, knihyxtream.sk (ďalej len “ XTREAM”) a zákazníkov (kupujúcich), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. 

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

 • Predávajúcim je spoločnosť XTREAM, ktorá prevádzkuje internetový obchod.
 • Predmetom činnosti je nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.xtream.sk.
 • Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 • Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.
 • Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o zákazníkovi (kupujúcom) vrátane osobných údajov. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované na stránke www.xtream.sk . Pre uskutočnenie objednávky nie je registrácia povinná.
   

Čl. II Kúpna zmluva

 

Zákazníkom (kupujúci) môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.xtream.sk

Zákazníkom (kupujúcim) podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník (kupujúci) v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Potvrdením objednávky predkladá zákazník (kupujúci) poskytovateľovi návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky používateľ tieto OP poskytovateľa bez výhrad prijíma. Kúpna zmluva nadobúda platnosť potvrdzujúcim e-mailom poskytovateľa odoslaným na adresu zákazníka (kupujúceho) uvedenú v objednávkovom formulári.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možná.

 

Čl. III Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Predajom e-knihy, bola zákazníkovi (kupujúcemu) poskytnutá úplná služba. Zákazník (kupujúci) sa kúpou e-knihy vzdáva práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nakoľko plnenie už bolo vykonané a nie je možné ho vrátiť späť.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník (kupujúci) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • j/ predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • i/ predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
   

Čl. IV Spôsoby platby

 

Zákazníci (kupujúci) platia za dodané knihy v mene platnej v Slovenskej republike týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom platobnej brány
 • prevodom na účet

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorý je spolu s informáciami o kúpe zaslaný na email zákazníka.

Pri nákupe cez platobnú bránu bude zákazník presmerovaný na platobnú bránu, po zaplatení bude presmerovaný späť na stránky www.xtream.sk kde bude e-kniha automaticky stiahnutá do jeho zariadenia. Ak by automatické stiahnutie nefungovalo, je možné kliknúť ešte na URL link, ktorý bude na stránke zobrazený.

Pri nákupe prevodom na účet bude zákazníkovi (kupujúcemu) zaslaný URL link na stiahnutie knihy na email najneskôr do 7 dní od pripísania čiastky na účet. Do tohto času nie je započítaný časový úsek prevodu medzi bankami, vzhľadom k tomu sa tento čas môže predĺžiť maximálne o 3 dni.

 

Čl. V Dodanie tovaru

 

Zákazník (kupujúci) je pri objednaní informovaný o cene publikácie v mene platnej v Slovenskej republike (bez DPH). Informácie, ktoré zákazníkovi (kupujúcemu) poskytuje predávajúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nemôžu sa ďalej poskytovať tretím osobám ani inak komerčne využívať.

 

Čl. VI Ustanovenia o používaní elektronických kníh (e-knihy ) objednávaných online cez www.xtream.sk

 

Zákazník (kupujúci) sa pri nákupe musí zaregistrovať na www.xtream.sk. Pri registrácií musí uviesť svoju e-mailovú adresu, kde mu má byť zaslaná URL linka na stiahnutie e-knihy.

E-knihy sú chránené proti neoprávnenému kopírovaniu a tlačeniu (DRM) a môžu byť využívané v autorizovanom čítacom zariadení (PC, čítačka, mobilný telefón a podobne), ktoré spĺňajú technické požiadavky a majú nainštalovanú a registrovanú verziu programu Adobe Digital Edition ( ADE) . ADE je voľne dostupný program na stránke výrobcu.

E-knihy je možné kúpiť prostredníctvom stránky www.xtream.sk v elektronickej podobe.

 

Čl. VII Ochrana osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa objednávok sa deje na základe právneho dôvodu plnenia zmluvy - bližšie informácie obsahujú pravidlá ochrany súkromia.

 

Čl. VIII. Riešenie sporov

 

Zákazník (kupujúci) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na knihyxtream.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.8.2022.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032 / 640 01 09
fax č.: 032 / 640 01 08
 


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk