- priemyselný dizajn a konštrukcia


Pravidlá ochrany súkromia

 

 Všeobecné ustanovenia

 

 Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva www.xtream.sk  (ďalej len "Obchod") je XTREAM a.s., so sídlom Legionárska 6972, Trenčín 91101, IČO: 47 555 912. Ako prevádzkovateľ internetovej stránky a služieb poskytovaných na internetovej stránke („služba“) sa zaväzujeme chrániť súkromie jej používateľov. Tieto Pravidlá opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme za účelom poskytovania našich služieb a ako tieto informácie používame. V prípade zmeny pravidiel všetky dotknuté osoby, ktorých údaje spracovávame a zmeny sa ich dotýkajú, bezodkladne oboznámime.

 

Objednávka:

 

Pri objednávke zbierame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • vaša e-mailová adresa (je nevyhnutná na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu medzi obchodom a Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak chcete doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma, je nevyhnutný: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre správne vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie). Spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie požadovaného účelu – vytvorenie objednávky a právny základ pre ich spracovanie je plnenie zmluvy. Dobra spracovania týchto údajov je v prípade plnenia zmluvy 10 rokov, čo je doba po ktorú sme povinný uchovávať záznamy pre účely účtovníctva.

 

Registrácia:

 

Pri registrácii v našom e-shope o vás uchovávame tie isté údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť vám nákupný proces tým, že svoje údaje nemusíte u nás pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení vám prehľadu histórie vašich objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia, spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto zmluvy - teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu že registrovaný účet je na vašu žiadosť samozrejme možné kedykoľvek zrušiť.

 

Platobné operácie

 

Pri online platbách v žiadnom prípade nezhromažďujeme údaje o Vašich účtoch, nespracúvame žiadne osobné údaje pri platbe. Na internetovej stránke je možnosť platiť kreditnou kartou pomocou platobnej brány, pričom objednávateľ je vždy presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti 24-pay s.r.o. ako poskytovateľa online platieb.

 

Novinky /Newsletter

 

Rozosielanie newslettru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Z takého rozosielania noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe, alebo na základe e-mailovej požiadavky na knihyxtream.sk.

 

Uchovávanie informácií/zabezpečenie

 

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby, žiadna metóda prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti Vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente (poskytnutie údajov doručovateľovi za účelom dodania tovaru). Chránime ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Cookies

 

 Počas návštevy užívateľov na našej stránke sú využívané súbory cookies:

Súbory cookies ktorých používanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je nevyhnutné na zabezpečenie správnej funkčnosti e-shopu. Tieto cookies sú využívané len v rámci našej web stránky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám. Umožňujú nám napríklad zapamätať si čo máte vložené v košíku, či možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu.

 Súbory cookies Google Analytics (prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré používame na analýzu návštevnosti na našej web stránke. Ich zber je v našom oprávnenom záujme z dôvodu spracovania štatistiky návštevnosti a analýzy výkonnosti web stránky. Tieto súbory sú síce spracovávané treťou stranou, no spravili sme všetky potrebné opatrenia na to aby boli bezpečné - neobsahujú osobné údaje návštevníkov a nie je podľa nich ani možné identifikovať konkrétnu osobu a teda nevyžadujú váš súhlas. Pokiaľ so ich spracovaním predsa len nesúhlasíte, môžete využiť softvérový doplnok dostupný tu.

 

Ochrana práv

 

 Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup - čiže právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.
 • Právo na opravu - pokiaľ sú údaje ktoré o vás spracovávame neaktuálne či chybné, máte právo na ich úpravu. V tomto prípade stačí ak nás kontaktujete a pokúsime sa ich upraviť bez zbytočného odkladu.
 • Právo na prenositeľnosť - máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré spracovávame automatizovane / ukladáme ich v elektronických databázach a zároveň ste nám ich poskytli vy sami a spracovávame ich na základe vášho súhlasu, alebo na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo na výmaz osobných údajov - v prípadoch ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, či zanikol dôvod ich spracovania, ak ste odvolali súhlas s ich spracovaním pokiaľ sa spracovávali práve na jeho základe, alebo je váš záujem nadradený nášmu oprávnenému záujmu a využijete svoje právo namietať. Právo na výmaz nie je aplikovateľné pokiaľ vaše osobné údaje potrebujeme zo zákonných dôvodov - napr. uchovanie údajov o objednávkach/ zmluvnom plnení, ako sú faktúry pre účely účtovníctva a podobne.
 • Právo namietať spracovanie vašich osobných údajov - máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je právnym základom náš oprávnený záujem. V prípade nesúhlasu so spracovaním vašich údajov pre marketingové účely zjednáme nápravu bez zbytočného odkladu. Taktiež tak urobíme aj V ostatných prípadoch, pokiaľ to bude z našej strany možné a neohrozí to napr. bezproblémové fungovanie e-shopu a podobne.
 • Právo na obmedzenie spracovania - okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov tak aby neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, ale len po obmedzenú dobu. K obmedzeniu spracovania dochádza, ak popierate presnosť osobných údajov (kým nevykonáme nápravu), vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale nechcete uplatniť právo na výmaz, len obmedziť rozsah spracovávaných údajov, vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu osobných údajov (v tomto prípade sme povinní až do vyriešenia vašej námietky obmedziť spracovanie dotknutých údajov).
 • Právo podať sťažnosť - ak máte podozrenie na obmedzenie práv dotknutej osoby môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. V prípade že si želáte niektoré z vašich práv naplniť, sme pre vás k dispozícii na knihyxtream.sk.

Kontaktná adresa

 

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naša e-mailová adresa knihyxtream.sk


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk