- priemyselný dizajn a konštrukcia


Energia

 

Ak sa častica pohybuje, tak jej pripisujeme že má určitú energiu.

 

Energia nieje nič záhadné, mystické, ale ani nič hmotné. 

Nie je to ďalšia zložka vesmíru, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

 

Pojem energia si vytvoril človek, ako pomocnú veličinu pri výpočtoch. Vesmír energiu nepozná. Vesmír pozná len pohyb častíc a ich akciu a reakciu.

 

Ak sa častica alebo zhluk častíc pohybuje hovoríme tomu energia.

 

Energia je teoretické vyjadrenie pohybu častíc. Energia bez hmoty neexistuje. Hmota bez pohybu, teda bez energie však môže existovať.

 

Energia je teoretická veličina, ktorá sa dá vyjadriť číselne a pomáha nám vyjadriť pohybový stav pri zrážke častíc a ich akcie a reakcie. Pohyb častíc je relatívny a teda aj energia je relatívna veličina a vždy sa musí vzťahovať k nejakej vzťažnej sústave, aby sme ju mohli určiť, alebo počítať.


---

Čím vyššou rýchlosťou sa častica voči inej častici pohybuje, tým vyššiu majú vzájomnú energiu. Ale ak by sme sa my pohybovali rovnako rýchlo a rovnakým smerom ako uvedená častica, tak voči nám by tá častica nemla žiadnu energiu. Energia nás a tej častice sa vždy vzťahuje len na iné predmety voči ktorým sa pohybujeme, pretože účinky energie sa prejavujú len pri vzájomných zrážkach častíc. 

Pochopenie energie je kľúčom k pochopeniu vesmíru.

---

 

 

Úrivok z vedeckej práce Zákony vesmíru
Vypracoval: Bc. Ladislav Ides

Zverejnené dňa: 10.6.2022


    
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk